Julia Mandl auf dem 13er Frankfurter Diary Slam 2018